Projekt „Slezské Beskydy - společné dědictví” spolufinancovaných
Evropskou unií v rámci programu Interreg V-A Republika Česká – Polská.

PRAVIDLA

VĚRNOSTNÍHO PROGRAMU "POLSKO-ČESKÉ VÝPRAVY"


§ 1.
OBECNÁ USTANOVENÍ

 1. Tento dokument upřesňuje pravidla, podle kterých funguje věrnostní program, dále jen "Program".
 2. Cílem programu je podpořit účast v cestování mezi dvěma místy v oblasti Slezských Beskyd: obcí Brenna (Polsko) a Bystřici (Česká republika) a vrácení na tato místa prostřednictvím následujících tras (automobilová, cyklostezka a pěší trasa).
 3. Organizátorem programu je Centrum Propagace, Kultury a Sportu Obcí Brenna, dále jen "Organizátor".
 4. Pro účast v programu je nutné obdržení účastnické karty s otázkami pro každou trasu, na které je třeba odpovědět.
 5. Aby získat cenu učastník musí projít jednou z určených tras a správně odpovědět na všechny čtyři otázky týkající se zvolené trasy. Organizátor prohlašuje, že obdržení ceny nezávisí na případu a nepodléhá zákonu z 19. listopadu 2009 o hazardních hrách (Dz. U.2009.201.1540. ze. zm.).

§ 2.
ÚČASTNÍK PROGRAMU

 1. Účastníkem programu může být každá osoba, která chce přejít alespoň jednu z tras (uvedených v příloze č. 1) mezi: Beskydským domem bylin “Przytulia” (ul. Wyzwolenia 69, 43 – 438 Brenna) i Muzeum MUSI-C v Bystřici (Bystřice 276, 739 15 Bystřice) nebo naopak a splňuje následující podmínky:
  1. má nejméně 5 let,
  2. předá vyplněný registrační formulář,
  3. obdrží kartu účastníka s počáteční razítkem a počátečním datem,
 2. Účastník Programu:
  1. pokud nemá plnou způsobilost k právním úkonům, musí získat souhlas zákonného zástupce a účastnit se programu pouze pod jeho dohledem
  2. zavazuje se dodržovat pravidla a předpisy Programu
  3. zavazuje se dodržovat bezpečnostní pravidla a zákon
 3. Každý se účastní v Programu na vlastní riziko (s ohledem na možnosti svého zdraví). V případě pochybností, před rozhodnutím o účasti v programu, každý účastník měl by konzultovat s příslušným zdravotnickým personálem stav svého zdraví z hlediska fyzické aktivity související s nutností cestování po trasách stanovených v programu.
 4. Pořadatel neposkytuje účastníkům Programu úrazového pojištění.

§ 3.
PRAVIDLA PROGRAMU

 1. Úkolem účastníka programu je ukončení jedné, dvou nebo třech určených tras (uvedených v příloze č. 1) mezi počátečním bodem: Beskydským domem bylin “Przytulia” v Brenné a koncovým bodem: Muzeum MUSI-C v Bystřici. Trasy mohou být rovněž zahájeny v opačném pořadí, pak bude počátečním bodem Muzeum MUSI-C v Bystřici, a koncovým Beskydský dům bylin “Przytulia” v Brenné.
 2. Program začíná 19. října 2018 a bude pokračovat až do 31. prosince 2023 nebo do vyčerpání cen (1000 ks.). Informace o vyčerpání cen a dřívějším dokončení programu budou zveřejněny na webových stránkách programu: www.pl-cz.eu
 3. Účastník obdrží kartu pro účast v programu (její vzor je k dispozici v příloze č. 2) spolu s počáteční razítkem a datem.
 4. Účastník by měl samostatně zvolit typ trásy, kterou chce projít.
 5. Účastník musí projít vybranou trasu do 30 kalendářních dnů od data zahájení.
 6. Po ukončení trasy účastník musí odpovědět na otázky na kartě.
 7. Účastník musí kartu vrátit aby ověřit správnost odpovědi v koncovém bodě. Zaměstnanec “Przytulia” nebo “MUSI-C” umístí další razítko na kartě, vrátí ji účastníkovi a pak předá mu cenu - pouze pokud účastník poskytne správné odpovědi na všechny otázky a datum od začátku cesty nepřesáhne 30 kalendářních dnů.
 8. Každý účastník obdrží vlastní, podepsanou kartu po ukončení každé trasy a označení všech správných odpovědí na otázky (A, B, C nebo D), což opravňuje k obdržení ceny. Cenou je šálek s logem projektu Slezské Beskydy - Společné dědictví. Jeden účastník může dostát maximálně tři ceny (jedna za každou trasu).
 9. Každá trasa by měla být provedena osobně, a to jak na začátku, tak na konci. Účastník vybírá typ trasy a po její ukončení rozhoduje, zda bude pokračovat i další trasy.
 10. Ceny budou předány v koncovém bodě, ihned po dokončení každé trasy, pokud budou výše uvedené pokyny splněny. Účastník obdrží ceny pouze osobně. Před výběrem ceny může organizátor požádat o předložení průkazu totožnosti, aby ověřit totožnost s ohledem na kartu účastníka.
 11. Ceny nejsou vyměnitelné za hotovost nebo jinou položku, která není organizátorem uvedena.
 12. V případě porušení těchto předpisů nebo zákona si organizátor vyhrazuje právo neudělit cenu.

§ 4.
REKLAMACE

 1. Každý účastník má právo podávat reklamace v průběhu Programu a po jeho dokončení, nejpozději však do 30 dnů od ukončení Programu (datum na poštovním razítku je rozhodující).
 2. Reklamace by měly být podány poštou (doporučenou poštou) na adresu: Beskidzki Dom Zielin Przytulia, ul. Wyzwolenia 69, 43-438 Brenna.
 3. Reklamace bude organizátorem zvážena do 30 pracovních dnů ode dne obdržení. Účastník bude informován o rozhodnutí organizátora doporučenou poštou zaslanou na adresu uvedenou v reklamaci.
 4. Reklamace by měla obsahovat jméno, příjmení, telefonní číslo osoby, která podala reklamace, a popis důvodů reklamace, jakož i očekávanou metodu projednání.

§ 5.
OSOBNÍ ÚDAJE

Podle čl. 13 odst. 1 a 2 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a zrušení směrnice 95/46 / ES (obecné nařízení o ochraně údajů), dále jen „RODO”, informujeme, že:

 1. Správcem osobních údajů účastníků programu je: Centrum Propagace, Kultury a Sportu obcí Brenna ul. Wyzwolenia 77, 43-438 Brenna.
 2. Osobní údaje (jméno, příjmení a datum narození) budou zpracovány za účelem identifikace účastníků programu na základě souhlasu, který účastník vyjadřuje v době podání žádosti o účast v programu.
 3. Právním základem pro zpracování údajů je realizace projektu "Slezské Beskydy - společné dědictví" Číslo projektu: CZ.11.2.45/0.0/0.0/15_003/0000328 z programu Interreg V-A Česká republika -Polsko.
 4. Pro realizace Programu budou osobní údaje svěřeny:
  - Obec Bystřice, Bystřice 334, 739 95 Bystřice nad Olší
  Tento subjekt bude zpracovávat údaje pouze a výlučně v rozsahu, který je striktně naznačen v dohodě o pověření o údaji.
 5. Údaje budou uchovávány až do termínu trvání projektu nebo odnětí souhlasu za jeho zpracování.
 6. Správce (OPKiS) jmenoval úředníka pro ochranu údajů, s nímž může účastník kontaktovat v záležitostech týkajících se ochrany osobních údajů iod@brenna.org.pl nebo poštou na adresu: Ośrodek Promocji, Kultury I Sportu Gminy Brenna ul. Wyzwolenia 77, 43-438 Brenna.
 7. V mezích stanovených zákonem učastník má právo přístupu k údajům, opravy, odstranění, omezení zpracování, přenosu a zamítnutí dalšího zpracování.
 8. Uživatel má právo podat stížnost předsedovi Úřadu pro ochranu osobních údajů.
 9. Poskytování údajů je dobrovolné, ale nezbytné k účasti v Programu.

§ 6.
ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

 1. Ve věcech, na které se tento dokument nevztahuje, použivá se ustanovení občanského zákoníku a další příslušná právní ustanovení.
 2. Spory vyplývající z účasti v programu budou nejprve vyřešeny formou jednání. Pokud problém nebude vyřešen, tak spory budou vyřešeny příslušným společným soudem.
 3. Dokument je k dispozici po dobu trvání Programu na webových stránkách programu: www.pl-cz.eu a v ústředí organizátorů programu.
 4. Pořadatel si vyhrazuje právo změnit pravidla za předpokladu, že taková změna neporušuje práva účastníků Programu. Změna je účinná po zveřejnění na internetových stránkách pozměněného znění: www.pl-cz.eu
 5. Tento dokument vstoupi v platnost dne 22. října 2018.