Projekt „Beskid Śląski - wspólne dziedzictwo. Slezské Beskydy - Společné dědictvív” współfinansowany
ze środków Unii Europejskiej w ramach programu Interreg V-A Republika Czeska – Polska.

REGULAMIN

PROGRAMU LOJALNOŚCIOWEGO "POLSKO CZESKIE WYPRAWY"


§ 1.
POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Regulamin określa zasady, na jakich działa program lojalnościowy, zwany dalej "Programem".
 2. Program ma na celu zachęcenie do wzięcia udziału w edukacyjnej podróży pomiędzy dwoma punktami na obszarze Beskidu Śląskiego: Gminy Brenna (Polska) i Bystrzycy (Czechy) oraz powrotu w te miejsca przebywając kolejne trasy (samochodową, rowerową i pieszą).
 3. Organizatorem Programu jest Ośrodek Promocji, Kultury I Sportu Gminy Brenna zwany dalej "Organizatorem".
 4. Do udziału w Programie wymagana jest karta uczestnictwa, zawierająca pytania do każdej z tras, na które należy odpowiedzieć.
 5. W celu otrzymania nagrody należy przejść jedną z wytyczonych tras i poprawnie odpowiedzieć na wszystkie z czterech pytań dotyczących wybranej trasy. Organizator oświadcza, że otrzymanie nagrody nie jest zależne od przypadku i nie podlega ustawie z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz. U.2009.201.1540. ze. zm.).

§ 2.
UCZESTNIK PROGRAMU

 1. Uczestnikiem Programu może być każda osoba, która wyraża chęć pokonania co najmniej jednej z tras (wymienionych w załączniku nr 1 do regulaminu) pomiędzy: Beskidzkim Domem Zielin “Przytulia” (ul. Wyzwolenia 69, 43-438 Brenna) i Muzeum MUSI-C w Bystrzycy (Bystřice 276, 739 15 Bystřice) lub odwrotnie oraz spełnia następujące warunki:
  1. ukończyła 5 rok życia,
  2. oddała wypełniony formularz uczestnictwa,
  3. odebrała kartę uczestnictwa wraz z pieczątką początkową oraz naniesioną datą rozpoczęcia,
 2. Uczestnik Programu:
  1. jeśli nie posiada pełnej zdolności do czynności prawnych musi uzyskać zgodę opiekuna prawnego i brać udział w Programie wyłącznie pod jego nadzorem
  2. zobowiązuje się przestrzegać zasady i regulamin Programu
  3. zobowiązuje się do zachowania zasad bezpieczeństwa oraz działania zgodnego z prawem
 3. Każdy bierze udział w Programie na własną odpowiedzialność (mając na uwadze swoje możliwości zdrowotne). W razie wątpliwości, przed wzięciem udziału w Programie, należy skonsultować się z odpowiednim personelem medycznym, celem uzyskania informacji o stanie swojego zdrowia w aspekcie aktywności fizycznej związanej z koniecznością pokonania przewidzianych w Programie tras.
 4. Organizator nie zapewnia uczestnikom Programu ubezpieczenia NNW.

§ 3.
ZASADY PROGRAMU

 1. Zadaniem Uczestnika Programu jest pokonanie jednej, dwóch lub trzech wyznaczonych tras (wymienionych w załączniku nr 1 do regulaminu) pomiędzy punktem początkowym: Beskidzkim Domem Zielin “Przytulia” w Brennej i punktem końcowym: Muzeum MUSI-C w Bystrzycy. Trasy mogą być również pokonywane w odwrotnej kolejności, wówczas punktem początkowym będzie Muzeum MUSI-C w Bystrzycy, a punktem końcowym Beskidzki Dom Zielin “Przytulia” w Brennej.
 2. Program rozpoczyna się w dniu 19 października 2018 r. i trwać będzie do 31 grudnia 2023 r. lub do wyczerpania nagród (1000 szt. nagród). Informacja o wyczerpaniu nagród oraz wcześniejszym zakończeniu Programu zostanie zamieszczona na stronie internetowej programu: www.pl-cz.eu
 3. Uczestnik otrzymuje kartę uczestnictwa w Programie (jej wzór jest dostępny w załączniku nr 2 do regulaminu) wraz z pieczątką początkową i datą rozpoczęcia podróży.
 4. Uczestnik wybiera rodzaj trasy, którą zamierza pokonać.
 5. Uczestnik pokonuje wybraną przez siebie trasę w przeciągu 30 dni kalendarzowych od daty rozpoczęcia.
 6. Po przebyciu trasy uczestnik odpowiada na pytania znajdujące się na karcie uczestnictwa.
 7. Uczestnik oddaje kartę do weryfikacji prawidłowości odpowiedzi w punkcie końcowym, pracownik placówki “Przytulia” lub “MUSI-C” oznacza drugą pieczątką przebycie danej trasy na karcie i zwraca ją uczestnikowi oraz przekazuje mu nagrodę, jeśli uczestnik udzieli prawidłowej odpowiedzi na wszystkie pytania oraz termin od rozpoczęcia podróży nie przekroczy 30 dni kalendarzowych.
 8. Każdy Uczestnik otrzymuje swoją, podpisaną kartę uczestnictwa, która po pierwszym przebyciu każdej z tras i zaznaczeniu wszystkich prawidłowych odpowiedzi (A, B, C lub D) na pytania jej dotyczące upoważnia do otrzymania nagrody. Nagrodą jest filiżanka z logo projektu Beskid Śląski Wspólne Dziedzictwo. Jednemu uczestnikowi przysługują maksymalnie trzy nagrody (po jednej za każdą z tras).
 9. Każdą z tras należy przebyć osobiście stawiając się zarówno w miejscu startu jak i zakończenia. Uczestnik wybiera rodzaj trasy, którą zamierza pokonać, a po jej zakończeniu decyduje, czy będzie pokonywał kolejną trasę.
 10. Nagrody zostaną przekazane w punkcie końcowym, zaraz po zakończeniu każdej z tras, jeśli zostaną spełnione wyżej wspomniane wytyczne. Uczestnik odbiera nagrody osobiście. Przed odebraniem nagrody uczestnik może zostać poproszony o wylegitymowanie się dowodem osobistym, w celu weryfikacji jego tożsamości w odniesieniu do karty uczestnictwa.
 11. Nagrody nie podlegają wymianie na gotówkę lub inny przedmiot niewymieniony przez Organizatora.
 12. W przypadku naruszenia niniejszego Regulaminu lub przepisów prawa organizator zastrzega sobie prawo do niewydania nagrody.

§ 4.
REKLAMACJE

 1. Każdemu Uczestnikowi przysługuje prawo do składania reklamacji w czasie trwania Programu oraz po jego zakończeniu, jednak nie później niż w terminie 30 dni od zakończenia Programu (dla zachowania zakreślonego powyżej terminu do złożenia reklamacji decydująca jest data stempla pocztowego).
 2. Reklamacje należy zgłaszać drogą listową (listem poleconym) na adres: Beskidzki Dom Zielin Przytulia, ul. Wyzwolenia 69, 43-438 Brenna.
 3. Reklamacje będą rozpatrywane przez Organizatora w terminie do 30 dni roboczych od daty ich otrzymania. O decyzji Organizatora Uczestnik zostanie poinformowany listem poleconym wysłanym na adres podany w reklamacji.
 4. Reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko, numer telefonu osoby składającej reklamację oraz opis przyczyn lub powodów reklamacji, a także oczekiwany sposób jej rozpatrzenia.

§ 5.
DANE OSOBOWE

Zgodnie z art. 13 ust.1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) zwanego dalej „RODO”, informujemy, że:

 1. Administratorem danych osobowych uczestników Programu jest: Ośrodek Promocji, Kultury I Sportu Gminy Brenna ul. Wyzwolenia 77, 43-438 Brenna.
 2. Dane osobowe (imię, nazwisko i data urodzenia) będą przetwarzane w celu identyfikacji uczestników Programu, na mocy zgody, którą Uczestnik wyraża w momencie zgłoszenia do udziału w Programie.
 3. Podstawa prawną przetwarzania danych jest realizacja Projektu „Beskid Śląski - wspólne dziedzictwo” Numer projektu: CZ.11.2.45/0.0/0.0/15_003/0000328 z programu Interreg V-A Republika Czeska-Polska.
 4. W celu realizacji programu dane osobowe powierzone będą podmiotowi:
  - Gmia Bystrzyca Obec Bystřice, Bystřice 334, 739 95 Bystřice nad Olší
  Podmiot ten będzie przetwarzać dane tylko i wyłącznie w zakresie ściśle wskazanym umową powierzenia danych.
 5. Dane będą przechowywane do momentu upłynięcia terminu trwałości projektu lub wycofania zgody na ich przetwarzanie.
 6. Administrator (OPKiS) wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym Uczestnik może się skontaktować w sprawach związanych z ochroną danych osobowych iod@brenna.org.pl lub listownie na adres: Ośrodek Promocji, Kultury I Sportu Gminy Brenna ul. Wyzwolenia 77, 43-438 Brenna.
 7. W granicach przewidzianych prawem posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia oraz wniesienie sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania.
 8. Użytkownikowi przysługuje prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 9. Podanie danych jest dobrowolne, ale konieczne by wziąć udział w Programie.

§ 6.
POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego oraz inne właściwe przepisy prawa.
 2. Spory wynikające z udziału w Programie rozstrzygane będą w pierwszej kolejności w formie negocjacji. Jeśli jednak nie przyniosą one rozwiązania spory będą rozstrzygane przez właściwy sąd powszechny.
 3. Regulamin jest dostępny przez czas trwania Programu na stronie internetowej programu: www.pl-cz.eu oraz w siedzibie Organizatorów Programu.
 4. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu pod warunkiem, że taka zmiana nie naruszy praw nabytych przez Uczestników Programu. Zmiana obowiązuje z chwilą opublikowania zmienionej wersji Regulaminu na stronie internetowej: www.pl-cz.eu
 5. Regulamin wchodzi w życie w dniu 22 października 2018 r.